Offer

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.jakamama.pl .Sprzedającym jest Firma Pranko Tomasz Falkiewicz dostępna pod adresem Podhalańska 6 , 27-200 Starachowice ,prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 6642143276, Regon: 384805520 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów 883-927-965 (koszt połączenia za minutę według stawek wybranych operatorów) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@jakamama.pl

 

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego

w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

6.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jakamama.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie

rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie

i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

dostępnego pod adresem www.jakamama.pl

 

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3. Sklep internetowy www.jakamama.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.jakamama.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym

do sieci Internet.

 

 

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.jakamama.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz

zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny

adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6.W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem

opcji „za pobraniem”.

 

 

10. W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości

realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego

o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

 

11. Klient może skorzystać z kodu rabatowego udzielonego przez Usługodawcę.

12. Jeżeli klient to osoba małoletnia zakupów w sklepie dokonuje po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4.Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

 

§ 5 Płatności

 

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Sklep zwróci Klientowi całkowitą sumę (cena towaru plus koszt wysyłki) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy. Czas gwarancji każdego produktu wynosi trzy miesiące.

 

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

 

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany

produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie sklepu.

 

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia

go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

 

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu,

jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności

towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży,

w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@jakamama.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia

Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

5. Inspektorem ochrony danych osobowych w sklepie internetowym jest osoba powołana do tej funkcji czyli Tomasz Falkiewicz – właściciel firmy 6642143276

 

6. Dane osobowe klienta są objęte ochroną , są w pełni zabezpieczone w naszej bazie oraz nie będą przekazywane nie pożądanie osobom trzecim.

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie

mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). ,ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW

 

Naprawa towaru / wymiana towaru (niepotrzebne skreślić)

 

Miejscowość, data …..........................................................................

Do.......................................................................................................

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

Imię, Nazwisko, Adres konsumenta …...................................................................................................................................................................................................................

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........ towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... …......................................................................................

Niezgodność została stwierdzona w dniu .............................

Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru- wymianę towaru. (niepotrzebne skreślić) W załączeniu składam kopię paragonu.

  

 

 

         Podpis

 

 

…................................

 

 

Odstąpienie od umowy

 

 

Miejscowość, data …........................................................

Imię i nazwisko konsumenta............................................

Adres zamieszkania................................................................................................................

Nazwa i adres przedsiębiorcy ….............................................................................................

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). odstępuję od umowy ....................................................................

nr. ..............................

zawartej dnia......................................................w..................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

 

 

 

 

   Podpis konsumenta

 

 

…...............................................


BEZPIECZNE ZAKUPY

PRZYJAZNA OBSŁUGA

SZYBKIE PRZELEWY

Witaj w wyjątkowym e­sklepie który jest stworzony dla rodziców i dzieci. Znajdziesz u nas takie same koszulki dla mamy ,taty i dziecka oraz identyczną biżuterię w wersji dużej i małej. Naszą misją jest wyrażanie cudownych uczuć i niezwykłych emocji jakie towarzyszą Rodzinie. W naszej ofercie znajdują się koszulki dla całej rodziny ­ dla mamy ,córki i syna a także taty , córki i syna. Niezwykłe napisy na nich podkreślają wyjątkowość rodzicielstwa. Dostępne są różne rozmiary ,aby każdy rodzic znalazł coś dla siebie i dziecka. Stworzyliśmy również niepowtarzalne srebrne naszyjniki oraz bransoletki dla mamy i córki oraz taty i syna ,które symbolizują wieź między rodzicem a dzieckiem. Na niektórych wzorach zostały wygrawerowane specjalne napisy : „jaka mama” ­ ”taka córka” oraz „jaki ojciec” ­ „taki syn”. Pojawiają się również motywy serca i koniczynki ,które przedstawiają miłość i szczęście. Taka sama biżuteria dla matki i córki oraz ojca i syna to coś rzadko spotykanego, dlatego zrobiliśmy ją aby móc dawać wyraz uczuć rodzinnych na co dzień. Nasz sklep pragnie pomagać w okazywaniu i dzieleniu się szczęściem rodzinnym.

Zapraszamy – jakamama.pl